Mã số Tên văn bản Ngày ban hành
05/2013/TT-BTNMT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 35⁄2011⁄TT-BTNMT ngày 31⁄8⁄2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thực hiện quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ. 26/04/2013
04/2013/TT-BTNMT Thông tư quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 24/04/2013
02/CT-BTNMT Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường 29/03/2013
01/2013/TT-BTNMT Thông tư quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất 28/01/2013
01/2011/QH13 Luật Lưu trữ đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011. 11/11/2011
09/2011/TT-BNV Thông tư quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức 03/06/2011
Phụ lục 07/2009/TT-BTNMT Biểu mẫu số 1: Văn bản yêu cầu cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường 10/07/2009
Phụ lục 07/2009/TT-BTNMT Biểu mẫu số 2: Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường 10/07/2009
Phụ lục 07/2009/TT-BTNMT Biểu mẫu số 3: Hợp đồng cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường 10/07/2009
07/2009/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết một số điều Nghị định 102⁄2008⁄NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường 10/07/2009
102/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường 15/09/2008
05/2006/NĐ-CP Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh 09/01/2006
120/2005/NĐ-CP Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh 30/09/2005
116/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh 15/09/2005
27/2004/QH11 Luật cạnh tranh 13/12/2004