Mã số : 04/2013/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 24/04/2013

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường; cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai.