Mã số : 02/CT-BTNMT
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 29/03/2013

Trong thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, từng bước đưa ngành tài nguyên và môi trường đi vào chính quy, hiện đại, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, có nơi, có lúc, có việc, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thi hành công vụ chưa được đề cao, thực hiện chưa được tốt làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Để khắc phục tình trạng đó và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính thi hành công vụ, nâng cao một bước ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý thuộc ngành tài nguyên và môi trường và đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định năm 2013 là năm nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính.