Mã số : 01/2013/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 28/01/2013

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất hết hiệu lực thi hành, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 5. Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết.