Mã số : Phụ lục 07/2009/TT-BTNMT
Tên văn bản: Biểu mẫu số 1: Văn bản yêu cầu cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường
Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành: 10/07/2009

Trường hợp là cơ quan, tổ chức yêu cầu cung cấp dữ liệu thì

thủ trưởng cơ quan phải ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu;

Là cá nhân phải ký, ghi rõ họ tên.