Mã số : Phụ lục 07/2009/TT-BTNMT
Tên văn bản: Biểu mẫu số 2: Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường
Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành: 10/07/2009