Mã số : Phụ lục 07/2009/TT-BTNMT
Tên văn bản: Biểu mẫu số 3: Hợp đồng cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường
Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành: 10/07/2009

Phải có đủ nội dung quy định tại Điều 13 Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường