Giới thiệu chung về Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ thông tin tài nguyên - môi trường

Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ thông tin tài nguyên - môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Công nghệ thông tin, có chức năng giúp Cục trưởng triển khai thực hiện công tác thu thập, xử lý, lưu trữ, xây dựng, quản lý, khai thác, cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường Quốc gia; thực hiện dịch vụ thông tin tài nguyên và môi trường.

Theo quyết định số 244⁄QĐ-CNTT ban hành ngày 25⁄5⁄2009 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin đã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ thông tin tài nguyên - môi trường như sau:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ thông tin tài nguyên - môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Công nghệ thông tin, có chức năng giúp Cục trưởng triển khai thực hiện công tác thu thập, xử lý, lưu trữ, xây dựng, quản lý, khai thác, cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường Quốc gia; thực hiện dịch vụ thông tin tài nguyên và môi trường.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Tham gia xây dựng, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; tham gia xây dựng, thẩm định các chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực công nghệ thông tin theo phân công của Cục trưởng.
 2. Tham gia hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
 3. Thu thập, cập nhật, xử lý, lưu trữ, khai thác, cập nhật và bảo quản thông tin, tư liệu thuộc phạm vi quản lý của Cục, bao gồm: Dữ liệu số của các loại bản đồ nền, bản đồ chuyên đề, tài liệu điều tra cơ bản về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục phục vụ cho việc thành lập cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường Quốc gia.
 4. Cung cấp thông tin, tư liệu tổng hợp về tài nguyên và môi trường, khai thác thư viện điện tử về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan nhà nước, các tổ chức và các đối tượng khác theo phân công của Cục trưởng.
 5. Tham gia tích hợp, xử lý, quản lý, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường bao gồm: Cơ sở hạ tầng thông tin địa lý, thông tin đất đai, thông tin tài nguyên khoáng sản, thông tin tài nguyên nước, thông tin môi trường, thông tin khí tượng thủy văn, cơ sở dữ liệu tài nguyên biển quốc gia và các thông tin khác trong nước và quốc tế phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước của Bộ theo phân công của Cục trưởng.
 6. Tham gia xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về công tác thu thập, cập nhật, lưu trữ và xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường Quốc gia.
 7. Chủ trì xây dựng nội dung Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường Quốc gia, thư viện điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường.
 8. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế và các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin theo sự phân công của Cục trưởng.
 9. Thực hiện các dịch vụ thông tin, tư liệu tài nguyên môi trường và các lĩnh vực có liên quan.
 10. Tham gia kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm liên quan đến công nghệ thông tin, thông tin địa lý, địa tin học, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; thành lập các bản đồ chuyên đề về tài nguyên và môi trường phục vụ nhu cầu của các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.
 11. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình kế hoạch cải cách hành chính của Cục.
 12. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Cục.
 13. Quản lý cán bộ, viên chức, lao động, tài sản được giao theo quy định.
 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.

Điều 3. Tổ chức của Trung tâm

 1. Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ thông tin tài nguyên - môi trường có Giám đốc và không quá 03 Phó giám đốc.
 2. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức, lao động và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

Phó giám đốc Trung tâm giúp việc Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về các lĩnh vực công tác được phân công.

 1. Tổ chức giúp việc Giám đốc gồm:
 • Phòng Hành chính tổng hợp.
 • Phòng Lưu trữ.
 • Phòng Tích hợp dữ liệu.
 1. Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ thông tin tài nguyên - môi trường đặt trụ sở tại Hà Nội, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 233/QĐ-CNTT ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ thông tin tài nguyên - môi trường.

Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ thông tin tài nguyên - môi trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thông tin khác