Văn bản pháp quy
Từ khóa:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Có 554 văn bản pháp quy
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 34/2014/TT-BTNMT30/06/2014Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai
2 30/2014/TT-BTNMT02/06/2014Quy định về hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
3 23/2014/TT-BTNMT19/05/2014Thông tư Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
4 22/2013/TT-BTTTT23/12/2013Thông tư Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
5 33/2013/TT-BTNMT25/10/2013Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai
6 13/2012/TT-BTTTT30/07/2012Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
7 33/2011/TT-BTNMT01/08/2011Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất
8 16/2011/TT-BTNMT28/02/2011Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai
9 850/QĐ-TTg11/06/2010Về Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam
10 44/2010/QĐ-TTg10/06/2010Về việc miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia
11 40/2010/QĐ-TTg 12/05/2010Về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất.
12 20/NQ-CP21/04/2010Nghị quyết 20/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2009 - 2010 tỉnh Lạng Sơn.
13 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT 01/03/2010Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP- BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP- BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
14 105/2009/NĐ-CP11/11/2009Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
15 19/2009/TT-BTNMT02/11/2009Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
16 34/2009/QH12 18/06/2009Sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai
17 08/NĐ-CP09/02/2009Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến Tre; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc thuộc tỉnh Bến Tre
18 03/NĐ-CP19/01/2009Về việc thành lập phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh; điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Hương Khê thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
19 07/NĐ-CP23/12/2008Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Krông Búk điều chỉnh địa giới hành chính
20 134/2008/QĐ-TTg02/10/2008Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường